نوشته‌ها

طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه و نرم افزاری | نرم افزار و سرویس های سازمانی | شرکت کنترل پویان

شماره پروژه: 1660
نوع پروژه: طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه و نرم افزاری | نرم افزار و سرویس های سازمانی
فناوری ها: Windows Server, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi/vCenter, VyOS, Nginx, MariaDB, PostgreSQL, PRTG, HAProxy, Ansible, Postfix, Dovecot, Roundcube, OpenLDAP, GitLab, Veeam, JIRA, Matrix Synapse, Cloudflare, coturn, Etherpad, Etherdraw, Jitsi Meet
زمان تکمیل: اردیبهشت 1399
مجری کار: Ali Yousefian

توضیحات:

در این پروژه تمامی کانفیگ نرم افزاری سرور ها با استفاده از Ansible پیاده سازی شده است.

Features:

Design Management and Data network

Organization email system

Organization instant messaging/Video conference

Issue tracking system

Backup system

Directory Access/Single sign-on system

و …

ادامه مطلب