نوشته‌ها

طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه و نرم افزاری | نرم افزار و سرویس های سازمانی | شرکت کنترل پویان

شماره پروژه: 1660
نوع پروژه: طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه و نرم افزاری | نرم افزار و سرویس های سازمانی
فناوری ها: Windows Server, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi/vCenter, VyOS, Nginx, Bash, MariaDB, PostgreSQL, PRTG, HAProxy, Ansible, Postfix, Dovecot, Roundcube, OpenLDAP, GitLab, Veeam, JIRA, Matrix Synapse, Cloudflare, coturn, Etherpad, Etherdraw, Jitsi Meet
زمان تکمیل: اردیبهشت 1399
مجری کار: Ali Yousefian

توضیحات:

در این پروژه تمامی کانفیگ نرم افزاری سرور ها با استفاده از Ansible پیاده سازی شده است.

Features:

Design Management and Data network

Organization email system

Organization instant messaging/Video conference

Issue tracking system

Backup system

Directory Access/Single sign-on system

و …

ادامه مطلب

طراحی و پیاده سازی زیرساخت شبکه و نرم افزاری | DevOps | اپلیکیشن قبولی

شماره پروژه: 1388
نوع پروژه: طراحی و پیاده سازی زیرساخت شبکه و نرم افزاری | DevOps
فناوری ها: Windows Server, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi/vCenter, Docker, VyOS, Kerio Control, Apache, Nginx, Bash, MariaDB, PostgreSQL, MongoDB, WordPress, PRTG, HAProxy, Ansible, Postfix, Dovecot, Roundcube, OpenLDAP, GitLab, Veeam, ManageEngine EventLog Analyzer, JIRA, Matrix Synapse, Cloudflare, pgAdmin, Metabase, Redis, coturn, Nextcloud, Etherpad, Etherdraw, Jitsi Meet, Issabel
زمان تکمیل: آذر 1398
مجری کار: Ali Yousefian, Ghabouli Team

توضیحات:

در این پروژه تمامی کانفیگ نرم افزاری سرور ها با استفاده از Ansible پیاده سازی شده است.

Features:

Load balancing system

Failover system

Design Management and Data network/Point to point VPN between offices & datacenters

Organization email system

Organization instant messaging/Video conference/VOIP

Issue tracking system

Centralized Log Management

Backup system

Directory Access/Single sign-on system

و …

ادامه مطلب